Termes del Servei i Condicions d'Ús

Rev. 11-20160615

Nexe.ws i altres webs del grup es troben sota l’explotació comercial de Nexe Tecnològic, S.L., NIF B98572365, amb domicili social al carrer Vicari Belenguer, 6-11, 46120-Alboraia (VALÈNCIA); inscrita al Registre Mercantil de València, tomo 9708, llibre 6990, foli 107, full V-156613; a qui ens referirem en endavant com a Nexe.

Condicions d’accés i ús

Queden prohibits tots els actes que vulneren la legalitat, drets o interessos de tercers, dret a la intimitat i a l’honor, protecció de dades, propietat intel·lectual i en definitiva qualsevol acció que puga constituir una conducta il·lícita. Expressament i sense caràcter taxatiu Nexe prohibeix el següent:

 1. Realitzar accions que puguen produir en el lloc web o a través del mateix per qualsevol mitjà qualsevol tipus de dany als sistemes de Nexe o a tercers
 2. Realitzar sense la deguda autorització qualsevol tipus de publicitat o informació comercial directament o de forma encoberta, l’enviament de correus massius no sol·licitats (“spaming”) o enviament de grans missatges amb la finalitat de bloquejar servidors de la xarxa (“mail bombing”). Nexe rep des de diferents organitzacions imparcials que lluiten contra l’ús d’aquest tipus de pràctiques notificacions quan un usuari o CONTRACTANT de Nexe envia massivament correu no desitjat. En cas que Nexe reba aquestes notificacions l’hi farà saber al CONTRACTANT perquè, amb caràcter immediat cesse amb aquestes males pràctiques. Nexe no entrarà a valorar si les adreces a les quals el CONTRACTANT ha enviat correu no sol·licitat van ser obtingudes amb el consentiment del seu titular sinó que actuarà sempre que una organització dedicada a la lluita contra aquestes activitats així l’hi notifique -aquestes organitzacions reben les queixes de les persones que reben correus no sol·licitats- i per tant si el CONTRACTANT no abandona l’ús d’aquestes pràctiques Nexe cancel·larà de forma immediata el servei i resoldrà el present contracte reservant-se l’exercici de quantes accions legals siguen oportunes per a defensar els seus interessos.
 3. Així mateix queda expressament prohibida la utilització de programes dissenyats amb la finalitat de causar problemes o atacs en la xarxa. També queda expressament prohibit intentar posar a prova la seguretat dels servidors realitzant qualsevol tipus d’entrada o acció que no resulte estrictament necessària per al gaudi per part de l’usuari. Nexe podrà interrompre en qualsevol moment l’accés al seu lloc web si detecta un ús contrari a la legalitat, la bona fe o a les presents condicions generals-.

Continguts

Els continguts incorporats en el lloc web de Nexe han estat elaborats i inclosos per:

 1. El propi Nexe utilitzant fonts internes i externes, de tal manera que Nexe únicament es fa responsable pels continguts elaborats de forma interna.
 2. Els USUARIS, a través de col·laboracions o introducció voluntària de continguts, sent aquests els únics responsables dels mateixos i quedant expressament exempta Nexe de tota responsabilitat que es puga derivar dels mateixos.
 3. Persones físiques i jurídiques alienes a Nexe, bé a través de col·laboracions que s’insereixen directament en el lloc web, bé a través d’enllaços o hiperenllaços, sent aquestes les úniques responsables dels continguts així introduïts i quedant expressament exempta Nexe de tota responsabilitat en els termes que especifica la legislació espanyola. A més, a través del lloc web de Nexe es posen a la disposició de l’USUARI productes i serveis tant de Nexe com de tercers destinats a ser comercialitzats i que estaran subjectes a les Condicions Generals i particulars de cadascun dels mateixos. Nexe no garanteix la veracitat, exactitud o actualitat dels continguts relatius als serveis oferits per tercers aliens i queda expressament eximit de tot tipus de responsabilitat pels danys i perjudicis que puguen derivar-se de la falta o errors en les característiques dels serveis que puguen oferir aquests tercers. L’USUARI que desitge establir un hiperenllaç en el seu lloc web al lloc web de Nexe no realitzarà un ús il·legal o contrari a la bona fe de les informacions, serveis o productes posats a disposició en el referit lloc web, concretament l’USUARI que introduïsca un hiperenllaç o enllaç es compromet a:
  • No destruir, danyar o alterar de qualsevol forma els continguts, serveis o productes posats a la disposició de l’USUARI en el lloc web de Nexe
  • No declarar que Nexe assumeix la supervisió de l’enllaç o dels continguts de la pròpia web de l’USUARI que introdueix un enllaç al lloc web de Nexe en el seu propi lloc web. Nexe no serà responsable en cap cas dels continguts o serveis de la web de l’USUARI on s’incloga un hiperenllaç o enllaç al lloc web de Nexe.
  • No incloure en el seu propi lloc web la marca, nom comercial o qualsevol signe distintiu pertanyent a Nexe sense la prèvia autorització de l’entitat.

Protecció de Dades Personals

Informació a l’usuari de l’existència de fitxer i sol·licitud del consentiment per al tractament automatitzat de les seues dades personals:

En relació amb les dades de caràcter personal facilitades per l’USUARI en el formulari de registre a Nexe, compleix estrictament la normativa vigent establida en la Llei 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal i altra legislació que la desenvolupa i informa al CONTRACTANT que les referides dades seran incloses dins d’un fitxer per al seu tractament automatitzat prestant el CONTRACTANT consentiment mitjançant l’acceptació d’aquestes condicions generals a aquest tractament.

Finalitat de les dades:

Nexe arreplega determinades dades personals que són introduïdes pel CONTRACTANT lliurement en un formulari amb la finalitat de poder contractar els diferents serveis així com contestar i identificar les peticions realitzades pel CONTRACTANT. Nexe informa que gestionarà automatitzadament aquestes dades per a l’administració, ampliació i millora dels seus serveis així com per a finalitats tècniques i comercials sobre els productes i serveis oferits. En tot cas, les dades arreplegades i tractades per Nexe són únicament les bàsiques per a les finalitats assenyalades anteriorment.

Obligatorietat de la introducció de les dades:

Per a accedir al lloc web de Nexe no és necessari aportar cap dada. No obstant això, per a realitzar sol·licituds d’informació o realitzar la sol·licitud d’un servei concret sí és necessari que l’usuari aporte dades en els formularis existents en el lloc web per a les finalitats anteriorment descrites. Tots els camps són optatius excepte aquells que s’assenyalen específicament com obligatoris. De no ser emplenats la conseqüència consisteix en la impossibilitat de prestar el servei que es pretén contractar o la impossibilitat d’enviar la sol·licitud d’informació.

Drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició:

El CONTRACTANT que introduïsca les seues dades personals en els formularis d’alta tindrà ple dret a exercitar els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en qualsevol moment sol·licitant-lo a info@nexe.ws.

Cessió de dades:

No existeix cap cessió de dades a tercers aliens totalment a Nexe. El CONTRACTANT a l’acceptar les presents condicions accepta que les seues dades puguen ser cedits a entitats amb idèntica composició social (mateixos membres) que Nexe, aquestes dades en tot cas seran tractades per a les mateixes finalitats que per a Nexe. Nexe informa al CONTRACTANT que mitjançant l’adhesió a les presents condicions generals presta el seu consentiment a la comunicació necessària i imprescindible de les seues dades per a gestionar els serveis que té contractats, comunicació lligada amb la finalitat mateixa per la qual les dades van ser introduïdes i, per tant, relacionada amb la lliure i legítima acceptació de la relació jurídica entre el CONTRACTANT i Nexe, el desenvolupament del qual, compliment i control implica la comunicació necessària d’aquestes dades. En cap cas Nexe realitza accions, tracta o és responsable de les dades personals de tercers que l’usuari allotge en algun dels serveis contractats. En relació amb aquestes dades personals que l’usuari puga allotjar és aquest qui ha de posseir la seua pròpia política de protecció de dades, els seus fitxers i, en general, complir amb la lleis vigents i reglaments que les desenvolupen.

Seguretat:

Nexe assegura l’absoluta confidencialitat i privadesa de les dades personals recollides i per això s’han adoptat mesures de seguretat a fi d’evitar l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, i garantir així la seua integritat i seguretat. No obstant això Nexe no serà responsable de les incidències que puguen sorgir entorn de dades personals quan aquestes es deriven: bé d’un atac o accés no autoritzat als sistemes de tal forma que resulte impossible detectar-lo o impedir-lo encara adoptant-se les mesures necessàries segons l’estat de la tecnologia actual, o bé d’una falta de diligència de l’USUARI o CONTRACTANT quant a la guàrdia i custòdia de les seues claus i dades personals. Així mateix, l’USUARI és informat de que les seues dades poden trobarse a servidors fora de la Unió Europea, però sempre amb països i/o empreses que subscriguen els protocols de seguretat de la Unió Europea.

Veracitat de les dades:

El CONTRACTANT és responsable de la veracitat de les seues dades, comprometent-se a no introduir dades falses i a procedir a la rectificació dels mateixos si fóra necessari. Nexe posa a la disposició del CONTRACTANT tots els mitjans per a que puga procedir a la modificació de les seues dades. Es permet realitzar aquesta modificació des de l’àrea única privada i segura que té el CONTRACTANT en Nexe i a la qual accedeix mitjançant les claus obtingudes amb el registre d’usuari; per aquest motiu el CONTRACTANT haurà de ser especialment diligent en la guàrdia i custòdia d’aquestes claus. El CONTRACTANT manifesta que quan no introdueix les seues dades personals sinó els d’un tercer està autoritzat per aquest per a la seua introducció.

Spamming o enviament de correus no sol·licitats:

Nexe és absolutament contrària a la pràctica de spamming i mai realitza aquest tipus de conductes –Nexe únicament envia informació als correus electrònics facilitats per aquells que s’hagen registrat com usuaris en Nexe i, per tant, acceptat les presents Condicions Generals i la seua política de protecció de dades per a l’enviament d’aquesta informació o, si escau, a aquelles persones vinculades a qualsevol comunitat on participa Nexe com ara Facebook, Twitter o Google+. Nexe tampoc permetrà l’ús d’aquestes pràctiques per part de l’USUARI, procedint a la retirada dels serveis que puga tenir contractats amb Nexe i reservant-se les accions legals que resulten pertinents.

Encarregat del tractament:

Nexe actuarà com encarregat del tractament en relació amb les possibles dades personals dels quals l’usuari siga responsable i estiguen allotjats en els sistemes de nexe.ws i sempre que els servidors de Nexe siguen la ubicació principal del fitxer i així es faça constar expressament. Nexe per tant assumirà les obligacions legals que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de Desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal per a l’encarregat del tractament -article 12- no sent per tant en cap cas el subministrament d’aquestes dades per part de l’usuari responsable dels mateixos una cessió de dades als efectes que determina la llei. D’aquesta manera, Nexe prestarà els serveis al responsable de les dades en els termes fixats en les Condicions Generals de la Prestació de servei concret contractat per l’usuari. Nexe per tant solament tractarà aquestes dades en funció de les instruccions que el responsable li indique i únicament per a les fins assenyalades en el contracte del servei sol·licitat no comunicant aquestes dades a terceres persones i respectant sempre la confidencialitat dels mateixos. Nexe adopta per tant en el tractament d’aquestes dades totes les mesures de seguretat, organitzatives i tècniques exigides per l’article 9 de la Llei de Protecció de Dades i legislació que la desenvolupa. El CONTRACTANT és doncs l’únic responsable de les dades que allotja o puga obtenir a través dels serveis d’allotjament o altres serveis que tinga contractats en Nexe i per tant és aquest qui ha de complir la legalitat vigent notificant a l’Agència de Protecció de Dades els fitxers corresponents i, en general, de complir les obligacions que aquesta legislació marca en relació amb les dades personals que allotge.

Responsabilitat de Nexe

99% del temps online, garantit. Condicions

 1. Si un servidor compartit compta amb més de 1% del temps d’inactivitat durant qualsevol mes, vosté podrà rebre un mes de crèdit per a aquest pla d’allotjament.
 2. L’aprovació del crèdit és a discreció de Nexe, i depèn dels nostres registres.
 3. Les operacions de manteniment del servidor no compten com a temps d’inactivitat.
 4. El fet que el seu lloc web no funcioni, no vol dir que el servidor tingui temps d’inactivitat. Mentre el servidor estigui disponible per lliurar el seu contingut, es compleix la garantia. És la seva responsabilitat tenir un contingut en funcionament.
 5. Per sol·licitar un crèdit, si us plau poseu-vos en contacte amb facturacio@nexe.ws. Totes les sol·licituds s’han de fer per escrit a través de correu electrònic.

Errors en les connexions, cas fortuït i força major:

Nexe no serà responsable dels errors, retards en l’accés, retards en el sistema o qualsevol anomalia que puga sorgir en relació amb problemes de caràcter general en la xarxa Internet, al Centre de Dades, a causes de cas fortuït o força major o qualsevol altra contingència totalment imprevisible i per tant aliena a la bona fe de Nexe. Nexe es compromet a tractar de solucionar aquestes incidències posant tots els mitjans al seu abast i oferint tot el suport necessari a l’USUARI per a solucionar les incidències de la forma més ràpida i satisfactòria possible. Així mateix Nexe no serà responsable de les fallades que per aquestes causes es puguen produir en les comunicacions, esborrat o transicions incompletes de manera que no garanteix que el lloc web estiga en tot moment operatiu quan es dega a qüestions no imputables a Nexe o que aquesta no puga resoldre amb els mitjans que estan al seu abast. L’USUARI eximeix de tota responsabilitat a Nexe si alguna d’aquestes causes arribara a produir-se. A més a més, l’USUARI serà l’únic responsable de realitzar còpies de seguretat dels seus continguts i les seues bases de dades, procurant desar-les en un lloc extern al propi servidor per a poder ser recuperades i restaurades si fora necessari.

Ús del lloc web:

Nexe no serà responsable en cap cas pels errors o danys produïts per l’ús ineficient i de dolenta fe del servei per part del CONTRACTANT. Tampoc serà responsable Nexe de les conseqüències majors o menors per la falta de comunicació entre Nexe i el CONTRACTANT quan siga imputable al no funcionament del correu electrònic facilitat o a la falsedat de les dades proporcionades pel CONTRACTANT en el seu registre d’usuari en Nexe Tecnològic.

Responsabilitat:

Nexe assumeix les responsabilitats que puguen derivar-se de la prestació dels serveis que ofereix en els límits i tal com s’especifica en les diferents Condicions Generals de Contractació dels serveis que es posen a la disposició de l’USUARI.

Responsabilitat de l’usari

Bon ús del servei:

L’USUARI està obligat a fer un bon ús del servei i per tant a no utilitzar-lo de dolenta fe per a qualsevol pràctica que estiga prohibida per la llei o rebutjada pels usos mercantils. Nexe queda facultada per mitjà de les presents Condicions Generals d’Ús, a partir del moment que tinga coneixement fefaent de la realització per part de l’USUARI de qualsevol actuació o ús il·legal en general, a posar en coneixement de les autoritats competents aquestes circumstàncies i donar de baixa a l’USUARI o restringir-li l’accés al lloc web de Nexe. L’USUARI serà l’únic responsable enfront de qualsevol reclamació o acció legal, judicial o extrajudicial iniciada per tercers perjudicats directament per l’USUARI davant Jutjats o altres organismes, assumint aquest tots les despeses, costos i indemnitzacions que, si escau, puga assumir Nexe si la reclamació és dirigida contra aquesta. Així mateix, Nexe col·laborarà i notificarà a l’autoritat competent aquestes incidències en el moment que tinga coneixement fefaent que els danys ocasionats constituïsquen qualsevol tipus d’activitat il·lícita, especialment en l’àmbit de continguts introduïts per l’USUARI que puguen vulnerar drets o interessos legítims de Nexe o de tercers.

Coneixement fefaent:

Nexe, en cas de rebre algun tipus de comunicat per part d’un tercer sobre la suposada il·licitud d’algun contingut o activitat portada a terme per un USUARI dels serveis de Nexe i sempre que aquesta comunicació siga rebuda de manera que el comunicant s’identifique correctament, procedirà a posar-lo en coneixement de l’USUARI i, en cas que l’activitat siga manifestament il·lícita, procedirà a bloquejar el servei en qüestió. Perquè aquesta activitat siga manifestament il·lícita aquesta il·licitud ha de ser inequívoca per a qualsevol que accedisca a aqueixos continguts. En casos concrets com drets d’autor o injúries i calúmnies Nexe no pot entrar a dirimir si l’USUARI té o no dret a mostrar aqueixos continguts o si els mateixos són constitutius d’injúries o calumnies sent únicament l’autoritat competent qui puga indicar fefaentment aqueixa il·licitud i, per tant, ordenar el cessament del servei.

Guàrdia i custòdia de claus d’accés:

L’USUARI serà responsable de la seguretat i confidencialitat de totes les claus amb les quals accedeix a la seua àrea privada -que li són atorgades al registrar-se com USUARI- per a realitzar la contractació dels diferents serveis havent de guardar-les en lloc segur amb la finalitat d’impedir l’accés a tercers no autoritzats.

Diligència deguda:

L’USUARI es responsabilitza de realitzar totes les actuacions que li siguen requerides amb la diligència deguda. Amb caràcter especial, l’USUARI ha de ser diligent pel que fa a l’actualització i veracitat de les seues dades personals, fonamentalment del correu electrònic assenyalat en el formulari de registre d’USUARI com via principal de contacte amb Nexe.

Preus

Tots els preus que apareixen a Nexe són vàlids, excepte error. Nexe es reserva el dret a canviar els preus sense previ avís. Nexe es reserva el dret a no acceptar comandes quan ho considere oportú. Sobretot per raons de volum de treball i disponibilitat de personal, per tal de poder donar un millor servei als productes ja contractats. Els preus que apareixen a la web, no inclouen IVA, excepte indicació del contrari.

Promocions

Les promocions no són acumulabes (excepte indicació del contrari). Les promocions són vàlides excepte error tipogràfic.

Propietat intel·lectual

Tots els treballs realitzats, finalitzats o no, seran propietat de Nexe fins que l’USUARI haja abonat el 100% de la factura, moment en el que passarà a ser el propietari del treball.

Comunicacions

Nexe i l’USUARI acorden comunicar-se i notificar-se totes les incidències que es produïsquen al llarg de la vigència dels diferents serveis que puga tenir contractats, preferentment i previ a qualsevol altra via de comunicació, mitjançant correu electrònic. El correu de Nexe per a aquestes comunicacions serà info@nexe.ws i el de l’USUARI serà el facilitat en el formulari de registre d’USUARI de Nexe. L’USUARI es compromet a tenir operatiu aquest correu electrònic i a modificar-lo des de la seua àrea privada si fóra necessari per a continuar rebent les comunicacions. En tot cas, si succeïra qualsevol problema urgent o fallada en l’anterior comunicació, les comunicacions es realitzaran mitjançant missatgeria, xarxes socials o qualsevol altre sistema adequat per al fi que es perseguisca. No obstant això, la via de comunicació preferent és la del correu electrònic, quedant exempta Nexe de tot tipus de responsabilitat que es puga derivar per la falta de consulta o error en el correu electrònic facilitat per l’USUARI. Cadascuna de les parts serà responsable de la guarda i custòdia de les còpies de les comunicacions que es realitzen. Per a qualsevol dubte posem a la seua disposició, el nostre formulari de contacte.

Servei de Dominis

Pel que fa a la contractació dels serveis de registre, trasllat i renovació de dominis, s’aplicaran les condicions que figuren al Contracte de dominis.

Servei de SMS

Pel que fa a la contractació dels serveis de SMS, s’aplicaran les condicions que figuren a les Condicions del servei d’enviament de missatges SMS.

Servei de disseny

El treballs de disseny inclouen fins a 2 revisions per part del client. Esgotades les 2 revisions el client podrà contractar hores extra si en necessita més.

Per a que la web estiga accessible al públic en general el client haurà d’haver abonat el 100% de la quantitat pressupostada, encara que manquen continguts per incloure a la web.

El client facilitarà al dissenyador tots els continguts el més aviat possible. Transcorreguts 3 mesos sense que el client envie nous continguts, Nexe es reserva el dret a cancel·lar unilateralment el contracte amb el client, perdent aquest darrer les quantitats que haja aportat fins al moment.

Servei de manteniment

Els packs i les hores de manteniment tenen validesa d’un any. El periode de validesa es podrà ampliar per un any més, sempre que s’adquirisquen més hores i el preu no haja variat. No s’admenten devolucions ni canvis.

Multilloc Gestionat

La contractació del producte anomenat Multilloc Gestionat implica l’acceptació per part del client de que només podrà fer ús dels dissenys i les personalitzacions del tema de WordPress, durant el periode que aquest haja contractat el servei ja el tema usat ho és en concepte de lloguer. També implica l’acceptació de la resta de compromisos que figuren a les especificacions del producte.

Informació legal

Loading...