Condicions Generals de contractació del servei de registre, trasllat i renovació de dominis

Rev. 1-20130916
Mitjançant aquest document s’estableixen les Condicions Generals de Contractació aplicables a la prestació del servei de REGISTRE, RENOVACIÓ I TRASLLAT DE NOMS DE DOMINI (d’ara endavant, Condicions Generals) per part de NEXE TECNOLÒGIC, S.L. (d’ara endavant, el PRESTADOR) amb NIF B98572365 amb domicili en c/ Vicari Belenguer, 6-1, 46120-Alboraia, València , a les persones físiques i/o jurídiques (d’ara endavant, CONTRACTANT) que manifestin la seva voluntat de contractar els serveis regulats en les presents condicions mitjançant la sol·licitud realitzada per mitjans electrònics, concretament via internet, en el lloc web nexe.ws i altres webs del grup, titularitat del PRESTADOR.

1. INFORMACIÓ I DOCUMENTACIÓ CONTRACTUAL. ACCEPTACIÓ DEL CONTRACTANT

Les presents Condicions Generals s’exposen amb caràcter permanent en el lloc web nexe.ws, (d’ara endavant, el lloc web), podent tots els usuaris arxivar-les, imprimir-les i, per tant, estar prèviament informats de les condicions del preu, característiques, drets i, en general, de totes les condicions en què s’efectuarà la prestació del servei. Així mateix, les presents Condicions Generals es reiteren juntament amb un resum de la sol·licitud específica -modalitat i pla de servidor específicament contractat, titular, període pel qual es contracta i cost amb indicació d’impostos aplicables en cada cas, per a la seva acceptació expressa per part del CONTRACTANT -mitjançant un clic en “llegeixo i accepto les Condicions”- cada vegada que es realitza una sol·licitud concreta de servei a través del lloc web. No és tècnicament possible que el CONTRACTANT pugui finalitzar la sol·licitud sense que s’hagi produït l’acceptació de les presents Condicions Generals. Perquè el CONTRACTANT pugui efectuar aquesta acceptació i, per tant, realitzar la sol·licitud, ha d’estar registrat prèviament com a usuari en el PRESTADOR, cobrint per a això un formulari amb dades bàsiques l’enviament de les quals implicarà la concessió d’una clau d’usuari i una contrasenya per accedir a l’àrea exclusiva del CONTRACTANT, privada i segura, des de la qual realitzarà la sol·licitud i, per tant, l’acceptació de les presents Condicions. El CONTRACTANT en acceptar aquestes condicions dóna el seu consentiment exprés i sense reserves perquè el PRESTADOR realitzi les operacions de cobrament necessàries per a l’adquisició dels serveis que contracta. Per tant, el CONTRACTANT dóna el seu consentiment autoritzant expressament a NEXE TECNOLÒGIC, S.L. per realitzar els cobraments en els mètodes de pagament que ell mateix introdueix des d’un àrea segura i, per tant, les operacions que NEXE TECNOLÒGIC, S.L. realitza, ben domiciliant en el compte corrent del CONTRACTANT, ben realitzant un càrrec en la seva targeta o en qualsevol altre mètode de pagament introduït per l’USUARI, es consideren autoritzades a l’efecte de la Llei 16/2009, de 13 de novembre, de serveis de pagament. Les presents Condicions Generals unides a la sol·licitud específica realitzada a través d’Internet pel CONTRACTANT -Condicions particulars- impliquen la formalització del contracte del servei de servidor entre el PRESTADOR i el CONTRACTANT que declara ser major d’edat, tenir capacitat suficient per contractar i haver llegit, entès i acceptat les presents Condicions. El PRESTADOR, al moment de produir-se la contractació i en un termini no superior a les vint-i-quatre hores envia a l’adreça de correu electrònic, que el CONTRACTANT ha especificat en el formulari de registre d’usuari com a via principal de contacte, resguard o factura justificativa amb descripció del servei contractat, cost -amb desglossament d’impostos si resultessin d’aplicació- i període pel qual es contracta per confirmar així que s’ha produït la contractació efectiva. Així mateix, el CONTRACTANT seguirà disposant amb caràcter permanent a la seva àrea privada tant de les presents Condicions Generals com del detall dels serveis concrets que té contractats i el període de vigència dels mateixos així com de les factures acreditatives del pagament. Qualsevol modificació posterior de les presents Condicions Generals o de les Condicions Generals de Contractació dels serveis, serà, d’una banda, notificada al CONTRACTANT via correu electrònic amb quinze dies d’antelació i, per un altre, exposada clarament en un lloc de fàcil accés en el lloc web. Tota la documentació assenyalada anteriorment podrà ser impresa i arxivada pel CONTRACTANT, i també podrà sol·licitar-la en qualsevol moment via correu electrònic a info@nexe.ws o telefònicament en el nombre (+34)900525256.

2. OBJECTE

Pel present contracto el PRESTADOR es compromet a prestar el servei de REGISTRE, RENOVACIÓ i TRASLLAT de noms de domini a canvi d’una remuneració certa en funció de les Condicions que a continuació s’estableixen.

3. DRETS I OBLIGACIONS DEL PRESTADOR

3.1.- Prestació de serveis

El PRESTADOR es compromet mitjançant la formalització del present contracte a realitzar les gestions necessàries per registrar, renovar o traslladar el nom de domini triat pel CONTRACTANT, concretament aquestes gestions són i es regulen de la següent forma:

3.1.1.- Intermediació del PRESTADOR per al registre, trasllat i renovació del nom de domini:

El PRESTADOR registrarà, renovarà i traslladarà per compte del CONTRACTANT i al seu nom el nom de domini que sol·liciti i ho mantindrà durant la seva vigència en funció de l’assenyalat en les presents Condicions. D’aquesta forma el CONTRACTANT serà el propietari del nom de domini registrat. El PRESTADOR simplement actua com a intermediari en nom del CONTRACTANT. El PRESTADOR fa les sol·licituds de registre davant els registradors oficials i se sotmet, en realitzar els tràmits necessaris per poder prestar el servei, als procediments d’inscripció que a cada moment exigeixi la ICANN que és l’entitat internacional encarregada de la gestió i assignació de noms de domini a nivell mundial.

3.1.2.- Activació i confirmació de registre, trasllat i renovació:

El servei de registre, renovació o el servei de trasllat de domini estarà actiu al més aviat possible segons els terminis que els diferents organismes de registre estableixin per a cada tipus de domini i excepte problemes insalvables a la xarxa Internet o avaries en els servidors o uns altres possibles problemes no imputables directament al PRESTADOR sinó a tercers (cf. clàusula 3.2). És absolutament necessari haver realitzat simultàniament el pagament del registre, renovació o trasllat de domini pel període concret contractat i que així li consti al PRESTADOR conforme s’assenyala en la clàusula 4 de les presents Condicions Generals. El PRESTADOR no realitzarà cap tràmit fins que tingui constància del pagament efectuat. Una vegada efectuat el pagament, el PRESTADOR enviarà resguard i, posteriorment factura acreditativa del servei contractat, així com un correu electrònic confirmant el registre, trasllat o renovació efectiva, el nom de domini objecto de tràmit i el període pel qual es registra, renova o trasllada. Fins al moment d’aquest enviament de correu electrònic confirmatori el CONTRACTANT no podrà considerar el nom de domini com de la seva efectiva propietat, el CONTRACTANT esperarà aquesta confirmació per part del PRESTADOR per realitzar amb el nom de domini sol·licitat accions comercials o de qualsevol altre tipus que puguin suposar la propietat efectiva del domini. De la mateixa manera el CONTRACTANT no podrà considerar el domini efectivament trasllat o renovat fins a rebre el correu electrònic confirmatori.

3.1.3.- Trasllat de noms de domini:

El PRESTADOR tramitarà per compte del CONTRACTANT el trasllat de noms de domini davant els organismes autoritzats, sotmetent-se així als procediments sobre canvis o trasllats que aquests organismes estableixin. Processada la sol·licitud, sempre que no existeixi cap impediment –cf. clàusula 3.1.4.-, i una vegada que s’hagi efectuat el pagament -conforme s’assenyala en la clàusula 4- es procedirà al canvi de registrador, i el domini serà traslladat quan l’anterior registrador-proveïdor accepti la referida sol·licitud i el CONTRACTANT, des de l’adreça de correu electrònic facilitat com a contacte administratiu del domini, confirmi a aquest antic proveïdor la seva voluntat de trasllat al PRESTADOR. Una vegada obtingut el canvi sol·licitat, el PRESTADOR comunicarà via correu electrònic el trasllat efectiu, el domini traslladat i el període pel qual queda registrat -veure confirmació clàusula 3.1.2-. Una vegada traslladat el domini, les renovacions i tot el relatiu al mateix es regeixen pel que es disposa en aquestes Condicions.

3.1.4.- Impossibilitat de registre, trasllat i renovació de nom de domini:

El PRESTADOR podrà no dur a terme una sol·licitud determinada de registre, trasllat i renovació d’un nom de domini: bé perquè el domini no es troba disponible -cas que aquest ja hagi estat registrat anteriorment-, bé perquè el domini es troba a punt de caducar -molts procediments d’altres proveïdors exigeixen que es renovi el registre amb ells davant la imminència de la renovació- o bé perquè ja es troba caducat definitivament i en algun dels següents estats: “Registrar Lock” -estat en el qual el domini es troba bloquejat pel proveïdor de registre i fa impossible un trasllat-, “Registrar Hold” o registre en espera -estat que es troba un nom de domini l’endemà de la seva caducitat-, “Pending Delete” o pendent d’esborrat -període posterior a la caducitat i al registre en espera-, o “Redemption Period” -estat del domini caducat per un temps superior al permès, durant el qual els organismes oficials apliquen una sanció en cas que el titular desitgi renovar-ho-. En els casos de dominis territorials, el PRESTADOR se sotmet als procediments fixats a cada país, i d’aquesta forma pot resultar impossible dur a terme una sol·licitud si el CONTRACTANT no reuneix els requisits que l’entitat oficial de cada país exigeixi per procedir al registre. El PRESTADOR també podrà denegar el registre en cas d’extensions de domini que no s’incloguin en les extensions el registre de les quals ofereix, així com per qualsevol motiu que sigui adduït pels organismes autoritzats en el sistema mundial de registre de dominis. El PRESTADOR explicarà al CONTRACTANT per escrit, via correu electrònic o mitjançant qualsevol altra via que s’acordi expressament, les raons de la no acceptació de la seva sol·licitud. El PRESTADOR es reserva així tots els drets per no dur a terme determinades sol·licituds. En els casos en què l’abonament del servei s’hagués produït, el PRESTADOR inclourà amb l’explicació de la denegació el reintegrament de la quantitat que si escau pogués haver estat pagada, la qual s’abonarà en un saldo que el CONTRACTANT tindrà a la seva disposició, bé per contractar nous serveis al PRESTADOR, bé per sol·licitar el seu reintegrament.

3.1.5.- Suport tècnic:

el PRESTADOR facilitarà suport tècnic gratuït durant la prestació de servei contractat. No facilitarà aquesta assistència en tot el que no es refereixi específicament al registre del domini, tret que es contractin altres serveis que sí ho requereixin. El suport tècnic es realitzarà, preferentment i previ a qualsevol altra via, mitjançant correu electrònic i es referirà a modificacions en la titularitat del domini -veure clàusula 10 de les presents condicions- del contacte administratiu, tècnic, de facturació, de canvi de DNS, i als serveis assenyalats en la clàusula 4.2. de les presents Condicions Generals. El correu electrònic per a aquest suport serà suport@nexe.ws i les contestacions s’efectuaran a l’adreça del correu electrònic que el CONTRACTANT hagi facilitat en el formulari de sol·licitud de registre d’usuari en el lloc web del PRESTADOR -veure clàusula 6 de les presents Condicions.

3.1.6.- Característiques del servei i tarifes:

Les característiques de cadascun dels serveis, la disponibilitat dels mateixos i les tarifes aplicables seran les que en el moment de la contractació figurin expressa i públicament en el lloc web.

3.2.- Responsabilitat del PRESTADOR

3.2.1.- Concessió del registre, trasllat i renovació de noms de domini:

El CONTRACTANT reconeix que el PRESTADOR simplement realitza la sol·licitud de registre, trasllat i renovació, actuant com a intermediari. No obstant això, l’efectiva concessió competeix única i exclusivament als organismes de registre oficial competents i a les seves polítiques per a les diferents fases de registre que puguin establir. El PRESTADOR es limita a realitzar tots els tràmits per realitzar aquest registre, renovació o trasllat per compte del CONTRACTANT sense garantir en cap cas que l’organisme davant el qual es realitzen totes les gestions procedeixi a aprovar les mateixes. En el cas de renovacions i trasllats, el domini no podrà trobar-se en cap dels estats assenyalats en la clàusula 3.1.4. de les presents Condicions així com en cap dels estats que cada entitat gestora de l’extensió de domini estableixi com no susceptibles de trasllat o renovació. A més, en el cas dels trasllats, s’exigeix una conducta activa per part del CONTRACTANT, com és la confirmació al seu antic proveïdor -des del correu electrònic que figura en el contacte administratiu del domini o pel procediment que l’entitat gestora determini- de la seva voluntat de traslladar el domini. També, en el cas de trasllats s’exigirà que el CONTRACTANT disposi de tota la informació que per a cada domini se li requereixi –“authcode”, claus o qualsevol altra que es determini-. Així mateix, s’exigeix una conducta més activa per part del CONTRACTANT per realitzar les renovacions del registre de domini -veure clàusula 4.1.4 de les presents Condicions-, el PRESTADOR no serà responsable del retard i de les conseqüències d’aquest retard quan sigui a causa de l’actitud passiva o falta de diligència del CONTRACTANT. S’entén que existeix una falta de diligència per part del CONTRACTANT quan aquest no renova, i per tant, no abona l’import del registre d’un domini amb data anterior a la seva caducitat o quan no aprova els tràmits confirmatoris de trasllat de domini -veure clàusula 4.1.4. de les presents Condicions Generals.

3.2.2.- Titularitat del domini:

el PRESTADOR, no serà responsable de les qüestions relatives a la legítima titularitat d’un nom de domini recaient aquesta sempre única i exclusivament sobre el CONTRACTANT que afirma tenir un interès legítim en el referit registre i que no està danyant cap interès de tercers. El PRESTADOR tampoc serà responsable dels canvis en la titularitat o en qualsevol de les dades que consten en el registre d’un domini quan es deguin a una falta de diligència del CONTRACTANT en la guàrdia i custòdia de les claus amb les quals s’accedeix a la seva àrea privada en el lloc web del PRESTADOR per realitzar aquest tipus de canvis.

3.2.3.- Dades de registre de domini:

Totes les dades necessàries per procedir a realitzar un registre de domini -dades relatives al titular o registrant, dades del contacte administratiu, dades del contacte tècnic, dades del contacte de facturació i dades relatives a les DNS- són proporcionats pel CONTRACTANT quan aquest realitza la sol·licitud concreta de domini, sent aquest l’únic responsable de la veracitat i actualització dels mateixos. El PRESTADOR posa a la seva disposició mitjans electrònics per realitzar canvis o actualitzacions en aquestes dades -veure clàusula 5 de les presents Condicions-. Per defecte, totes les sol·licituds de registre de domini es realitzen amb les DNS del PRESTADOR tret que el CONTRACTANT posteriorment assenyali altres dades. En casos en què el CONTRACTANT tingui algun error en el format de les seves dades, el PRESTADOR, com a mesura excepcional i per assegurar-se de l’efectiu registre procedirà a realitzar el mateix amb les seves pròpies dades, podent sempre i amb caràcter posterior el CONTRACTANT realitzar els canvis pertinents i posar així les seves dades efectives.

3.2.4.- Errors en les connexions, cas fortuït i força major:

el PRESTADOR no serà responsable dels errors, retards en l’accés, retards en el sistema de registre de l’Entitat oficial registradora que correspongui o qualsevol anomalia que pugui sorgir en relació amb el procés de registre, trasllat o renovació d’un domini quan siguin deguts a problemes de caràcter general a la xarxa Internet, causes de cas fortuït o força major o qualsevol altra contingència totalment imprevisible i per tant aliena a la bona fe de l’empresa.

3.2.5.- Varis:

el PRESTADOR no serà responsable en cap cas pels errors o danys produïts per l’ús ineficient i de mala fe del servei per part del CONTRACTANT. Tampoc serà responsable el PRESTADOR de les conseqüències majors o menors per la falta de comunicació entre el PRESTADOR i el CONTRACTANT quan sigui imputable al no funcionament del correu electrònic facilitat o a la falsedat de les dades proporcionades pel CONTRACTANT en el seu registre d’usuari en el lloc web.

3.2.6.- Responsabilitat:

el PRESTADOR assumeix la seva responsabilitat com a intermediari per dur a terme –tenint en compte que la concessió efectiva pot ser rebutjada- la sol·licitud de registre, trasllat i renovació que realitzi el CONTRACTANT, efectuant aquesta sol·licitud amb la diligència deguda segons es determina en les presents Condicions Generals i en funció de les dades que el CONTRACTANT especifiqui en el formulari de sol·licitud. Així mateix el PRESTADOR mantindrà el nom de domini en qüestió durant el període de registre contractat i realitzarà els canvis en les dades o contactes del domini que li siguin sol·licitats si el CONTRACTANT està degudament autenticat per sol·licitar aquests canvis. El CONTRACTANT renúncia expressament a reclamar qualsevol responsabilitat contractual o extracontractual pels possibles danys o perjudicis derivats del seu propi incompliment de les presents Condicions Generals o derivats de qualsevol actuació dolosa o negligent per part del CONTRACTANT. En tot cas, la responsabilitat del PRESTADOR en cas de dur a terme una prestació de servei ineficient segons els termes de les presents Condicions Generals serà una responsabilitat objectiva i es limitarà a la devolució de l’import abonat pel CONTRACTANT pel servei sol·licitat.

4. DRETS I OBLIGACIONS DEL CONTRACTANT

4.1.- Pagament

El CONTRACTANT es compromet a abonar l’import pels serveis prestats en la quantia, forma i terminis següents:

4.1.1.-Import:

El cost d’aquest servei serà l’especificat en el lloc web nexe.ws en l’apartat tarifes o preus relatius al servei contractat. Els preus o tarifes indicats en el lloc web no inclouen els impostos aplicables. El trasllat de noms de domini comporta l’obligatorietat de renovar el domini a traslladar pel període mínim exigit. Els preus especificats en el lloc web podran ser variats unilateralment pel PRESTADOR segons les necessitats del mercat, sent notificada aquesta variació al CONTRACTANT amb almenys quinze dies d’antelació a la data de renovació del servei i tenint la possibilitat el CONTRACTANT de resoldre el contracte unilateralment amb antelació de quinze dies a la data de caducitat del servei, perquè d’aquesta forma el PRESTADOR no renovi el servei aplicant les noves tarifes. Els preus del servei de grans comptes varien en funció del canvi diari de l’albira dòlar.

4.1.2.- Formes de pagament:

El CONTRACTANT haurà d’abonar l’import corresponent al servei contractat mitjançant les formes de pagament que en el seu moment s’estableixin com a disponibles en el lloc web. També podrà pactar-se un altre mètode de pagament diferent als quals apareixen en el lloc web sempre que les condicions específiques del CONTRACTANT així ho justifiquin. Els CONTRACTANTS amb determinat historial d’impagaments en el PRESTADOR – considerant impagament qualsevol devolució d’un càrrec realitzat pel PRESTADOR- només tindran a la seva disposició determinades formes de pagament específiques tant per a noves contractacions com per a la renovació de serveis. Aquesta limitació en els mètodes de pagament podrà tenir un caràcter transitori fins que el CONTRACTANT solvent la situació anòmala o un caràcter permanent –encara que solvent la situació- si el CONTRACTANT té un historial continuo d’impagaments. Així mateix, davant qualsevol conducta susceptible de constituir un il·lícit, contractació de determinats serveis o davant la introducció de dades incoherents per part del CONTRACTANT, a aquest se li mostraran únicament determinats mètodes de pagament.

4.1.3.- Termini:

Independentment de la durada del servei que es contracti, el CONTRACTANT ha de realitzar el pagament simultàniament a la sol·licitud. El PRESTADOR no realitzarà cap gestió fins que aquest pagament estigui acreditat degudament. Es considerarà que el pagament està acreditat quan l’entitat bancària així ho comuniqui al PRESTADOR. En el cas de les transferències bancàries, el CONTRACTANT haurà d’enviar justificant de l’ingrés a facturacio@nexe.ws, identificant degudament el concepte de l’ingrés.

4.1.4.- Renovacions:

Tots els serveis en el PRESTADOR s’activen amb una renovació automàtica pel que, al llarg d’un mes abans de la seva caducitat el PRESTADOR, sempre que les dades de pagament del CONTRACTANT siguin correctes, procedirà a la seva renovació. El CONTRACTANT podrà en qualsevol moment procedir a la desactivació de la renovació automàtica des de les aplicacions que es posen a la seva disposició. El PRESTADOR actuarà sempre avisant i informant al CONTRACTANT que es va a realitzar la renovació del servei amb anterioritat a la seva caducitat i podent el CONTRACTANT sol·licitar que es procedeixi a la cancel·lació de la mateixa donant així per finalitzat el contracte. Una vegada que es produeixi la renovació del servei sense manifestació en contra per part del CONTRACTANT en cap cas pertocarà a la devolució de l’import pagat pel mateix. Es desactivaran les renovacions automàtiques a tot aquell CONTRACTANT que tingui una situació d’impagament o un historial d’impagaments en el PRESTADOR. En cas que el CONTRACTANT hagi desactivat aquestes renovacions automàtiques aquest assumeix que ha de procedir a realitzar la renovació del servei abans que acabi el termini de l’últim contracte realitzat -data en la qual el servei caducarà- per evitar incidències d’últim moment i conseqüències inesperades. El CONTRACTANT assumeix tota la responsabilitat per la pèrdua o incidències que es puguin produir derivades de la sol·licitud de renovació fora d’aquest termini, limitant-se la responsabilitat Del PRESTADOR a retornar, si escau, l’import que hagués abonat el CONTRACTANT per una renovació fora de termini que al final no hagi pogut realitzar-se. El PRESTADOR en cap cas retornarà l’import d’una renovació que s’hagués realitzat amb èxit. Per ambdues parts s’acorda que el dia laborable anterior al venciment o caducitat del servei sense que el CONTRACTANT hagi efectuat el pagament corresponent a la renovació, el PRESTADOR procedirà a no renovar el servei sol·licitat amb les conseqüències que d’aquesta actuació es derivin, i donarà per finalitzat el present contracte. En tot cas, el PRESTADOR especifica que procedirà a realitzar aquesta renovació si el CONTRACTANT així ho sol·licita fins a l’últim dia del venciment del registre, però no assumeix les responsabilitats al fet que pogués pertocar per la pèrdua del mateix derivades del no compliment per part del CONTRACTANT de la renovació anticipada assenyalada anteriorment. El PRESTADOR, a partir de l’endemà a la caducitat del servei que el CONTRACTANT ha deixat caducar podrà, al seu criteri, renovar el nom de domini convertint-se així en el nou registrant del domini que el CONTRACTANT no ha desitjat renovar. D’igual manera el PRESTADOR, es converteix automàticament en registrant del domini en cas d’impagament de la factura relativa al mateix.

4.1.5.- Facturació:

El CONTRACTANT disposarà de la factura que el PRESTADOR emetrà detallant tots els conceptes. En qualsevol moment, el CONTRACTANT pot comunicar el seu desig de rebre les factures en suport paper, mitjançant escrit dirigit al PRESTADOR.

4.2.- Serveis gratuïts inclosos amb el registre, trasllat i renovació de dominis

El CONTRACTANT disposarà dels serveis gratuïts amb el registre de noms de domini que a cada moment s’especifiquin en el lloc web per al tipus de domini concret.

4.3.- Desistiment

El servei de registre, trasllat i renovació de domini no està subjecte a la possibilitat de desistiment per part del CONTRACTANT ja que es tracta d’un servei que es realitza conforme a les especificacions del CONTRACTANT -elecció específica de nom de domini- o clarament personalitzat que, per la seva naturalesa, no pot ser retornat, ja que el servei s’executa totalment i per tant no hi ha dret a devolució.

4.4.- Responsabilitat del CONTRACTANT:

4.4.1.- Bon ús del servei:

El CONTRACTANT està obligat a fer un bon ús del servei i per tant a no utilitzar-ho de mala fe per a qualsevol pràctica que estigui prohibida per la llei o rebutjada pels usos mercantils. Així mateix el CONTRACTANT declara que en el que a ell li concerneix, ni el registre del nom de domini registrat ni l’ús directe o indirecte del mateix infringeix els drets legals de terceres persones. El CONTRACTANT assumeix la plena responsabilitat i el risc amb caràcter exclusiu que la sol·licitud efectuada sigui conforme a la política de noms de domini, assumint també en exclusiva tota responsabilitat que es derivi de l’ús del domini. El PRESTADOR queda facultada per mitjà del present contracte, a partir del moment en què tingui coneixement fefaent de la realització per part del CONTRACTANT de qualsevol actuació o ús il·legal en general, a posar en coneixement de les autoritats competents aquestes circumstàncies i donar de baixa el servei de forma immediata. El CONTRACTANT serà l’únic responsable enfront de qualsevol reclamació o acció legal, judicial o extrajudicial iniciada per tercers perjudicats davant Jutjats o altres organismes, com la ICANN o la OMPI, que estigui basada en el registre, titularitat i utilització per part del CONTRACTANT del domini sol·licitat, assumint aquest totes les despeses, costos i indemnitzacions que, si escau, pugui assumir el PRESTADOR si la reclamació és dirigida contra aquest. Especialment, quan el CONTRACTANT sigui reclamat per una autoritat judicial o extrajudicial reclamant-li el nom de domini que tingui registrat, la possible pèrdua del mateix no comportarà la devolució de l’import abonat pel CONTRACTANT al PRESTADOR ja que és el CONTRACTANT qui assumeix l’absoluta i exclusiva responsabilitat de la licitud d’aquesta sol·licitud. El PRESTADOR se sotmetrà als requeriments que a tenor del domini en qüestió li siguin efectuats per l’autoritat competent. El CONTRACTANT accepta que el seu registre està subjecte a suspensió, cancel·lació o transferència en virtut de qualsevol especificació o política adoptada per la ICANN, o en virtut de qualsevol procediment de registre que sigui incompatible amb una especificació o política adoptada per la ICANN per corregir possibles errors comesos pel registrant o el Registrador.

4.4.2. Devolucions bancàries:

Per cada devolució bancària que es produeixi per causes imputables al CONTRACTANT –dades incorrectes, haver retornat el rebut al seu banc o no posseir fons suficients en el número de compte o targeta assenyalada per efectuar el càrrec-, el PRESTADOR cobrarà una tarifa addicional d’un euro per cadascun dels rebuts impagats corresponents a les despeses bancàries que origina la devolució del pagament. El PRESTADOR, quan rep de l’entitat bancària una domiciliació rebutjada o la devolució del càrrec realitzat en la targeta de crèdit per part del CONTRACTANT, ho posarà en coneixement d’aquest via correu electrònic perquè es procedeixi a l’abonament de l’import amb el recàrrec d’un euro assenyalat anteriorment. L’abonament dels serveis impagats ha de realitzar-se necessàriament a través de transferència bancària enviant posteriorment el CONTRACTANT justificant de la mateixa al facturacio@nexe.ws. En determinats casos quan el CONTRACTANT no tingui un historial d’impagaments, es permetrà a l’usuari abonar aquest mitjançant targeta de crèdit –enviant còpia escanejada de la mateixa i del NIF- Si el CONTRACTANT no abona el servei en un termini de vint-i-quatre hores, el PRESTADOR procedirà a restringir l’accés a l’administració del servei contractat, i redirigirà el servei bé a nexe.ws o bé a una pàgina específica que assenyali la situació d’impagament. Així mateix, el PRESTADOR mentre es mantingui la situació d’impagament podrà prohibir l’accés a la resta de serveis que el CONTRACTANT tingués contractats fins que el CONTRACTANT compensi els deutes que té amb el PRESTADOR. Quan un CONTRACTANT hagi realitzat més d’una devolució dels càrrecs bancaris efectuats pel PRESTADOR en relació als serveis que tingui contractats, el PRESTADOR podrà determinar al seu sencer criteri que aquest CONTRACTANT hagi d’abonar amb caràcter indefinit mitjançant transferència bancària tots els serveis que tingui contractats en el PRESTADOR malgrat que hagi regularitzat els seus pagaments. En els casos en què el CONTRACTANT tingui algun saldo dinerari en el PRESTADOR, arribada una devolució d’un càrrec, el PRESTADOR procedirà amb caràcter immediat a compensar el mateix amb el saldo disponible del CONTRACTANT.

4.4.3.- Seguretat:

El CONTRACTANT serà l’únic responsable del manteniment i creació de les seves pròpies còpies de seguretat sobre els continguts i tota la informació que allotgi en el servei. Així mateix, el CONTRACTANT serà responsable de la seguretat i confidencialitat de les claus amb les quals accedeix a la seva àrea privada per realitzar l’administració del servei i sol·licitar canvis en el mateix havent de guardar-les en lloc segur amb la finalitat d’impedir l’accés a tercers no autoritzats.

4.4.4.- Diligència deguda:

El CONTRACTANT es responsabilitza de realitzar totes les actuacions que li siguin requerides amb la diligència deguda perquè el servei pugui ser prestat correctament. Amb caràcter especial, el CONTRACTANT ha de ser diligent pel que fa a la renovació del servei i referent a l’aprovació dels tràmits de trasllat de domini. També para determinats registres –com el .cat- s’exigeix una conducta activa d’aprovació del tràmit per part del CONTRACTANT. El CONTRACTANT és responsable de la veracitat de les seves dades, comprometent-se a proporcionar al PRESTADOR dades de contacte exactes i veraços i que els mateixos seran actualitzats i corregits sempre que sigui necessari. El PRESTADOR posa a la disposició del CONTRACTANT tots els mitjans perquè pugui procedir a la modificació de les seves dades. Es permet realitzar aquesta modificació des de l’àrea única privada i segura que té el CONTRACTANT en el lloc web del PRESTADOR, ja a la qual accedeix mitjançant les claus obtingudes amb el registre d’usuari; per aquest motiu el CONTRACTANT hagi de ser especialment diligent en la guàrdia i custòdia d’aquestes claus. El CONTRACTANT manifesta que quan no introdueix les seves dades personals sinó els de un tercer està autoritzat per aquest per a la seva introducció. Quan el CONTRACTANT faciliti de forma intencionada informació inexacta o falsa, o bé quan de forma intencionada no corregeix ni actualitza la informació facilitada en el seu moment al PRESTADOR, o no respon en un termini de cinc dies naturals a les preguntes del PRESTADOR pel que fa a la veracitat de les dades de contacte associats al seu registre, incorrerà en causa de resolució de contracte i serà motiu de la cancel·lació del registre del domini per part del PRESTADOR. Qualsevol CONTRACTANT, titular del nom de domini registrat, que desitgi cedir l’ús d’un domini a terceres persones seguirà sent aquest en tot caso el titular del referit domini i serà el responsable de facilitar les seves pròpies dades de contacte i també serà el responsable de facilitar i actualitzar dades tècniques i administratius exactes i veraços que ajudin a proporcionar una solució ràpida i senzilla a qualsevol problema que pugui sorgir relacionat amb el nom registrat. El titular del nom de domini registrat que cedeixi l’ús d’aquest domini d’acord amb l’assenyalat en aquesta clàusula, accepta la responsabilitat sense reserves pels danys causats per l’ús indegut del nom registrat, tret que reveli sense demora la identitat de la persona o persones a qui ha cedit els drets sempre que aquest titular tingui proves fefaents de dany intencionat. El titular del nom de domini que cedeixi dades de terceres persones al PRESTADOR afirma tenir el mateix consentiment per part d’aquestes que el consentiment que està exigint el PRESTADOR al CONTRACTANT mitjançant el present contracte.

4.4.5.- Indemnització:

El titular del nom de domini indemnitza i eximeix de responsabilitat al PRESTADOR, als seus directius, empleats, o a qualsevol agent intervinent de qualsevol demanda que pugui sorgir per danys o responsabilitats derivades d’un registre de domini, incloent les despeses i costos legals en els quals el PRESTADOR pogués incórrer. Aquesta obligació d’indemnitzar perdurarà encara quan s’extingeixi l’Acord de Registre. El titular del nom de domini és l’únic responsable de les incidències que puguin sorgir pel registre o utilització del mateix.

4.4.6.- Acceptació de les polítiques de dominis:

El titular del nom de domini registrat accepta l’ús, la còpia, distribució, publicació, modificació i altres processos sobre les dades personals del titular del nom registrat per part del PRESTADOR, a fi de complir amb els requisits exigits per al registre i manteniment dels noms de domini segons les indicacions de l’entitat gestora dels mateixos. Així mateix, el titular del domini se sotmet als procediments de la Política Uniforme de solució de controvèrsies en matèria de noms de domini (Uniform Domain Name Disputi Resolution Policy, “UDRP” ) establerta per la ICANN i a la Sunrise Resolution Policy (“SDPRP”), així com a la resta de procediments i normes que figuren en http://www.icann.org/en/policy/, el PRESTADOR en el seu apartat legal en el lloc web posa a la disposició del CONTRACTANT una traducció d’aquestes polítiques. El titular no podrà exigir al PRESTADOR responsabilitat alguna per pèrdues o responsabilitats que resultin de procediments i processos relacionats amb el Sunrise Period o el Land Rush Period, o amb qualsevol període especial que les entitats gestores determinin relatius a la capacitat o incapacitat d’un registrant per obtenir un nom registrat durant aquests períodes i els resultats de qualsevol conflicte o demanda sobre un registre en aquestes fases. El CONTRACTANT a majors de la Política uniforme establerta per la ICANN, ha de sotmetre’s als diferents processos i normatives que exigeixi cada entitat gestora (registries). Aquestes poden ser consultades en els diferents llocs web de cadascun d’elles sent alguns dels següents els més comuns però sense que en cap cas tingui la següent llesta caràcter taxatiu: http://www.verisign.com/; http://www.afilias.info/; http://www.pir.org/; http://www.domini.cat/; http://www.nic.es/; http://mtld.mobi/; http://www.neustar.biz/; http://www.telnic.org/; http://www.gnr.name/; http://www.domain.me/; http://www.eurid.eu/.

4.5.- PRIVACITAT WHOIS

El PRESTADOR posa a la disposició del CONTRACTANT del servei de registre, trasllat i renovació de dominis el servei de PRIVACITAT WHOIS que consisteix a oferir única i exclusivament a l’efecte de notificacions, dades d’un tercer perquè figurin públicament en els contactes de whois –base de dades pública on figuren les dades del titular d’un domini- dels dominis contractats. Aquest servei el PRESTADOR ho subcontracta a una tercera empresa que serà l’encarregada d’aparèixer públicament en els referits contactes. El CONTRACTANT d’aquest servei autoritza sense reserves al PRESTADOR perquè sol·liciti a aquesta tercera empresa (PRIVACIDAD WHOIS, S.L.) el servei. La utilització d’aquest servei no implica en cap cas un canvi o cessió en la titularitat del domini contractat, el CONTRACTANT és el propietari absolut del domini i per tant en cap cas utilitzarà aquest servei de mala fe o per tractar d’encobrir qualsevol tipus d’acte il·legal, cedint al PRESTADOR – a través d’aquesta tercera empresa- la representació del mateix a l’efecte de notificacions. El CONTRACTANT d’aquest servei està subjecte per tant a les responsabilitats i obligacions assenyalades en les presents condicions. Quan un CONTRACTANT sol·liciti el servei de PRIVACITAT WHOIS es generarà automàticament amb el registre de domini un compte de correu que serà propietat de la tercera empresa que presta el servei i a la qual es redirigirà el correu electrònic efectiu del CONTRACTANT perquè així sigui aquest, en definitiva, qui estigui sempre al corrent de totes les notificacions que relatives al domini pugui rebre aquesta tercera empresa.

5. COMUNICACIONS

El PRESTADOR i el CONTRACTANT acorden comunicar-se i notificar-se totes les incidències que es produeixin al llarg de la vigència dels diferents serveis que pugui tenir contractats, preferentment i previ a qualsevol altra via de comunicació, mitjançant correu electrònic. El correu del PRESTADOR per a aquestes comunicacions serà info@nexe.ws i el del CONTRACTANT serà el facilitat en el formulari de registre de CONTRACTANT del PRESTADOR en el lloc web. El CONTRACTANT es compromet a tenir operatiu aquest correu electrònic i a modificar-ho des de la seva àrea privada si fos necessari per continuar rebent les comunicacions. En tot cas, si succeís qualsevol problema urgent o fallada en l’anterior comunicació, les comunicacions es realitzaran mitjançant telèfon, fax, correu postal, missatgeria o qualsevol altre sistema adequat per fi que es persegueixi. No obstant això, la via de comunicació preferent és la del correu electrònic, quedant eximeix el PRESTADOR de tot tipus de responsabilitat que es pugui derivar per la falta de consulta o error en el correu electrònic facilitat pel CONTRACTANT. Cadascuna de les parts serà responsable de la guarda i custòdia de les còpies de les comunicacions que es realitzin.

6. DRETS D’AUTOR I MARCA

Queda prohibida la utilització aliena per qualsevol mitjà de la marca del PRESTADOR, que inclou tant el nom com el logotip, excepte consentiment exprés del PRESTADOR. Queden reservats tots els drets. A més, el lloc web del PRESTADOR -els continguts propis, la programació i el disseny del lloc web- es troba plenament protegit pels drets d’autor, quedant expressament prohibida tota reproducció, comunicació, distribució i transformació dels referits elements protegits, excepte consentiment exprés del PRESTADOR.

7. DURADA DEL CONTRACTE

El present contracte de prestació de servei tindrà la durada que el CONTRACTANT sol·liciti en funció dels períodes especificats per a cada tipus de servei en funció del que s’especifiqui en el lloc web. Quedarà sempre constància del període escollit pel CONTRACTANT a la seva àrea privada. En cas que el CONTRACTANT, arribada la data de caducitat del servei, tingui activada la renovació automàtica del mateix aquest es prorrogarà pel mateix període, sempre que no existeixi cap devolució o incidència amb els pagaments realitzats pel CONTRACTANT per efectuar aquesta renovació automàtica. No obstant això, el PRESTADOR avisarà via correu electrònic amb antelació suficient al CONTRACTANT que es va a procedir a aquesta renovació automàtica amb la finalitat de que el CONTRACTANT es trobi plenament informat d’aquesta situació i pugui, si escau, sol·licitar la desactivació d’aquesta renovació automàtica. El CONTRACTANT que no tingui activada aquesta opció, si no desitja continuar amb el servei simplement haurà de deixar que el mateix caduqui de tal manera que si el PRESTADOR no rep ordre de renovació el contracte expira el mateix dia de la data de caducitat del servei.

8. RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE

El PRESTADOR i el CONTRACTANT podran donar per resolt el present contracte per qualsevol de les causes que s’estableixin en les lleis i en particular per l’incompliment de les presents Condicions Generals. També cap la resolució sense al·legar causa alguna i sense que existeixi incompliment per cap de les parts amb un preavís de quinze dies. En aquest cas de resolució sense al·legar causa, si qui resol és el PRESTADOR, aquesta li retornarà al CONTRACTANT el cent per cent de l’import que hagués abonat el CONTRACTANT pel servei. Si la resolució sense al·legar causa l’exercita el CONTRACTANT, aquesta resolució no donarà dret a devolució alguna al CONTRACTANT. En cas d’incompliment per part del CONTRACTANT, el PRESTADOR podrà exercir el seu dret a resolució amb caràcter immediat sense necessitat de preavís en aquells casos en què l’incompliment pugui constituir algun tipus de conducta il·lícita per part del CONTRACTANT. En un altre cas, existirà un preavís de quinze dies i el CONTRACTANT no tindrà dret no tindrà dret a cap tipus d’indemnització, reservant-se el PRESTADOR l’exercici de totes les accions legals pertinents per al pagament de les indemnitzacions de danys i perjudicis que per les causes anteriors poguessin derivar-se. En cas d’incompliment per part del PRESTADOR, en funció de l’especificat en les presents condicions, el CONTRACTANT podrà resoldre el contracte amb un preavís de trenta dies, limitant-se la responsabilitat del PRESTADOR, en cas d’existir un incompliment culpable, a una responsabilitat objectiva que implicarà la devolució de l’import abonat pel CONTRACTANT pel servei no gaudit.

9. CESSIÓ

El servei objecto del present contracte es realitza amb caràcter personal amb el CONTRACTANT. El PRESTADOR admet la cessió del mateix per part del CONTRACTANT a un tercer sempre que aquest realitzi el procediment de forma segura a través de la seva àrea privada. Sol·licitada la cessió pel Contractant, i acceptada pel destinatari, no podrà desfer-se el canvi; solament podrà realitzar-se una nova cessió invertint la posició dels intervinents. Així mateix, el PRESTADOR es reserva el dret a cedir la seva posició en el present contracte a altres empreses, sempre amb avís previ d’almenys trenta dies al CONTRACTANT.

10. JURISDICCIÓ I LLEI APLICABLE

Les presents Condicions Generals es regeixen per la legislació espanyola. Específicament estan subjectes al que es disposa en les següents normes: Llei 7/1988 de 13 d’Abril, sobre Condicions Generals de Contractació; Reial decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries; Reial decret 1906/1999 de 17 de Desembre de 1999, pel qual es regula la Contractació Telefònica o Electrònica amb condicions generals; Llei Orgànica 15/1999 de 13 de Desembre, sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal; Llei 7/1996, de 15 de Gener d’Ordenació del Comerç Minorista; Llei 34/2002, d’11 de Julio, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic; Llei 16/2009, de 13 de novembre, de serveis de pagament; així com qualsevol altra norma que les desenvolupi o modifiqui. D’altra banda, al CONTRACTANT del servei objecto de les presents condicions, li seran aplicable les Condicions Generals d’ús del lloc web, així com les Condicions Generals de contractació aplicables als serveis addicionals que puguin portar aparellats els serveis objecto de les presents condicions, tal com s’assenyali a cada moment en el lloc web, es regiran per les seves condicions específiques o pel que, en el seu moment s’indiqui en les possibilitats del formulari de comanda del lloc web. Per a la resolució de qualsevol controvèrsia o conflicte que es derivi de les presents condicions generals seran competents els Jutjats i Tribunals de València, renunciant expressament el CONTRACTANT a qualsevol altre fur que pogués correspondre-li.

11. DIVERSOS

En cas que qualsevol clàusula del present document sigui declarada nul·la, les altres clàusules seguiran vigents i s’interpretaran tenint en compte la voluntat de les parts i la finalitat mateixa de les presents condicions. El present contracte es realitza en espanyol, català i anglès. El PRESTADOR podrà no exercitar algun dels drets i facultats conferits en aquest document, la qual cosa no implicarà en cap cas la renúncia als mateixos, excepte reconeixement exprés per part del PRESTADOR. Les presents Condicions Generals es troben registrades en el Registre General de Condicions de Contractació per atorgar transparència i seguretat a tot el procés.

Informació legal

Loading...