Condicions del servei d'enviament de missatges SMS

Rev. 1-20131119

Les presents condicions regulen la llicència d’ús de la plataforma proporcionada per Nexe Tecnològic, S.L. (en endavant Nexe) als seus clients (en endavant EL CLIENT ).

La utilització de la plataforma i l’accés a la mateixa pressuposa per part del CLIENT l’acceptació íntegra de les següents Condicions Generals.

1. LLICÈNCIA D’ÚS

Nexe atorga al CLIENT una llicència NO exclusiva, única i intransmissible per a la utilització de la plataforma. El CLIENT no pot subllicenciar, revendre, modificar, transferir o realitzar qualsevol activitat diferent de la de mera utilització de l’aplicació.

El CLIENT no pot reproduir, modificar o utilitzar l’aplicació d’enviament de SMS per a finalitats diferents de les contractades.

Nexe es reserva el dret a emprendre les accions judicials que li corresponguin en cada cas.

2. EXCLUSIÓ DE RESPONSABILITAT

Nexe no serà responsable de l’ús o activitats il·lícites o il·legals que EL CLIENT realitzi a través de la Plataforma d’enviament de SMS. Concretament, El CLIENT d’acord amb el que disposen els articles 21 i 22 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol ( LSSICE) accepta que no podrà utilitzar el servei contractat per a l’enviament de missatges massius (Spam, missatges publicitaris, promocionals o comercials) sense prèviament demanar el consentiment o l’autorització expressa de cadascun dels seus destinataris.

El CLIENT no utilitzarà la plataforma per a l’enviament de missatges que per la seva finalitat o contingut puguin ser considerats contraris a la llei o que puguin danyar els drets o la imatge de Nexe o de tercers.

EL CLIENT serà personal i directament responsable de qualsevol utilització de l’aplicació d’enviament de SMS, sota cap circumstància es podrà considerar a Nexe responsable de la utilització que EL CLIENT faci de l’aplicació.

Nexe no serà responsable pels danys o reclamacions ocasionades per l’ús de la Plataforma d’enviament de SMS tant al propi CLIENT com a tercers, incloent pèrdua de beneficis o interrupció de negocis o qualsevol altre. Nexe es reserva el dret a emprendre totes les accions legals li corresponguin en concepte d’indemnització i danys i perjudicis que EL CLIENT pugui ocasionar per una utilització de l’aplicació contrària a la normativa vigent i a les presents Condicions Generals.

Nexe no garanteix en cap cas els resultats de l’ús de l’aplicació, depenent el bon fi del servei de l’exactitud de les dades aportades pel client final.

Nexe no garanteix que la prestació de servei sigui ininterrompuda o exempta d’errors o incompatibilitat a nivell de sistema operatiu i/o de maquinari.

3. PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

D’acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), l’informem que :

Nexe és responsable d’un fitxer en el qual s’inclouran les dades de caràcter personal que vostè ens faciliti. Aquest fitxer està degudament inscrit al Registre General de Protecció de Dades de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, tal com estableix la normativa. Les dades es recullen amb la finalitat de realitzar la gestió administrativa, comptable i fiscal dels serveis prestats, així com enviar-li comunicacions comercials que puguin ser del seu interès.

Quan precisem obtenir informació per part, sempre li demanarem que ens la proporcioni voluntàriament de forma expressa. Les dades demanades a través dels formularis de recollida de dades del lloc web o altres vies seran incorporades a un fitxer de dades de caràcter personal degudament inscrit en el Registre General de Protecció de Dades de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, del qual és responsable Nexe. Aquesta entitat tractarà les dades de forma confidencial i exclusivament amb la finalitat d’oferir els serveis sol·licitats, amb totes les garanties legals i de seguretat que imposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre i la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic.

Nexe cancel·larà o rectificarà les dades quan resultin inexactes, incompletes o hagin deixat de ser necessàries o pertinents per a la seva finalitat, de conformitat amb el que preveu la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

DRETS ARCO

L’usuari podrà revocar el consentiment prestat i exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-se al domicili social de Nexe, situat en C / Vicari Belenguer, 6-11 -46120 – Alboraia – VALÈNCIA, identificant degudament i indicant de forma visible el concret dret que s’exerceix.

SEGURETAT

Nexe adopta els nivells de seguretat corresponents requerits per la citada Llei Orgànica 15/1999 i altra normativa aplicable. No obstant això, no assumeix cap responsabilitat pels danys i perjudicis derivats d’alteracions que tercers poden causar en els sistemes informàtics, documents electrònics o fitxers de l’ usuari.

UTILITZACIÓ DE COOKIES

Nexe podrà utilitzar cookies durant la prestació de serveis del lloc web. Les cookies són fitxers físics d’informació personal allotjats en el propi terminal de l’usuari. L’usuari té la possibilitat de configurar el seu programa navegador de manera que s’impedeixi la creació d’arxius cookie o s’adverteixi de la mateixa.

Si opta a abandonar el nostre lloc web a través d’enllaços a llocs web no pertanyents a la nostra entitat, Nexe no es farà responsable de les polítiques de privacitat d’aquests llocs web ni de les cookies que aquests puguin emmagatzemar en l’ ordinador de l’usuari.

nostra política respecte al correu electrònic se centra a remetre únicament comunicacions que vostè hagi demanat rebre.

Si prefereix no rebre aquests missatges per correu electrònic li oferirem a través dels mateixos la possibilitat d’exercir el seu dret de cancel·lació i renúncia a la recepció d’aquests missatges, de conformitat amb el que disposa el títol III, article 22 de la Llei 34 /2002 de Serveis per a la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.

RESPONSABLE DEL FITXER

El responsable del tractament de les dades és Nexe, que ha inscrit degudament els seus fitxers en l’Agència de Protecció de Dades, podent-se consultar els mateixos en agpd.es. Nexe no és en cap cas responsable de les dades que pugui allotjar l’usuari en els diferents serveis que s’ofereixen, ja que Nexe ni recull aquestes dades ni els tracta, assumint el CONTRACTANT la responsabilitat dels mateixos. Nexe podrà subcontractar els serveis que corresponguin, per tal de millorar els serveis prestats, l’empresa subcontractada actués com a encarregada de tractament, amb la qual haurà de tenir el seu contracte degudament signat.

ENCARREGAT DEL TRACTAMENT

Nexe actuarà com a encarregat del tractament, en relació amb les possibles dades personals dels quals l’ usuari sigui responsable i estiguin allotjats en els sistemes de Nexe, sempre que els servidors de Nexe siguin l’ ubicació principal del fitxer. Nexe per tant assumirà les obligacions legals que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, per a l’encarregat del tractament -article 12 – no sent per tant en cap cas, el subministrament d’aquestes dades per part de l’usuari responsable dels mateixos, una cessió de dades als efectes que determina la llei. D’aquesta manera, Nexe prestarà els serveis al responsable de les dades en els termes fixats en les Condicions Generals de la Prestació de servei concret contractat per l’usuari. Nexe per tant, només tractarà aquestes dades en funció de les instruccions que el responsable indiqui i únicament per als fins assenyalats en el contracte del servei sol·licitat, no comunicant aquestes dades a terceres persones i respectant sempre la confidencialitat. Nexe adopta per tant en el tractament d’aquestes dades totes les mesures de seguretat, organitzatives i tècniques exigides per l’article 9 de la Llei de Protecció de Dades i legislació que la desenvolupa. El CONTRACTANT és doncs l’únic responsable de les dades que allotja o pugui obtenir a través dels serveis que tingui contractats a Nexe i per tant és aquest qui ha de complir la legalitat vigent notificant a l’Agència de Protecció de Dades els fitxers corresponents i, en general de complir les obligacions que aquesta legislació marca en relació amb les dades personals que allotgi.

Informació legal

Loading...